Escriu-nos! participa@canvi.cat

Tal i com vam avançar fa uns dies amb aquest missatge, aquesta és la moció contra el TTIP que presentem al ple de novembre de 2015:

MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ I INVERSIÓ (TTIP)

L’any 2013 la Comissió Europea va rebre el mandat dels estats membres de la Unió Europea de negociar amb els Estats Units el Tractat Transatlàntic del Comerç i de la Inversió, més conegut com a TTIP, presumptament amb la finalitat d’incrementar el comerç entre l’UE i EEUU, reduint les barreres no aranzelàries, amb l’objectiu de crear més ocupació, creixement econòmic i millora de la competitivitat.

Des de llavors, UE i EEUU han negociat entre governs i grans corporacions amb una total opacitat un ampli acord de liberalització de comerç i inversions, que suposa un seriós perill per a la democràcia i la protecció dels drets laborals, mediambientals i de salut, anteposant l’interès comercial dels inversors i empreses transnacionals a l’interès general. Estats Units pretén que les empreses puguin denunciar als Estats si aproven una llei que perjudiqui a l’activitat empresarial que s’hagués aprovat amb anterioritat. En virtut de les “provisions de disputes inversor – estat” o “capítol de protecció de les inversions” s’estipula que les empreses puguin desafiar qualsevol decisió legislativa o judicial d’un estat que entenguin que perjudica les seves inversions econòmiques i negoci. Això suposaria donar un nou dret i poder a les multinacionals nord-americanes per denunciar davant d’un “tribunal comercial transatlàntic” de nova creació a qualsevol llei o decisió judicial de caire social, ambiental o sanitari. Qualsevol estat membre de la Unió Europea pot ser denunciat si les empreses consideren que posa en perill els seus beneficis esperats. Així, les empreses americanes podrien obligar a unes compensacions econòmiques massives en cas que el nou tribunal comercial transatlàntic els doni la raó si les seves inversions poden veure’s perjudicades o no gaudeixen de “seguretat suficient.” Així mateix, el Tractat preveu que si algun Estat reforça la seva legislació sanitària podrà ser demandat per les empreses en aquests tribunals d’arbitratge privats.

Els serveis públics continuen evolucionant amb els canvis polítics, tecnològics i socials. En contrast, els acords comercials impliquen sovint el risc de restringir les polítiques públiques amb “clàusules fre”, especialment en el camp dels serveis públics.

Les Administracions Locals, com a coneixedors de les necessitats dels seus municipis, són els canals adequats per a promoure els serveis públics, la indústria i ocupació locals, per a la seva promoció com a resposta a l’interès comú. A la vegada estan obligades a resoldre els reptes socials, econòmics i mediambientals i, conseqüentment, a defensar la universalitat dels serveis públics.

Atès que els drets socials són drets inalienables, i que per tant no poden dependre exclusivament de la lògica del mercat, i que només l’existència diversificada de serveis públics socialment útils permet assegurar una qualitat de vida digna per a tothom.

Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees establertes per als serveis d’interès públic, ja que podria limitar fortament les opcions per a l’adjudicació de les licitacions públiques en funció de criteris ecològics o socials, i considerant que és un atac inacceptable a les clàusules socials i ambientals en la contractació pública, la protecció de determinats sectors econòmics que són essencials i la defensa dels béns públics, que tindrà un impacte molt negatiu a les polítiques desenvolupades en l’àmbit local.

Atès que els EEUU no han ratificat sis de les vuit normes fonamentals del treball de l’Organització Internacional del Treball, inclosa la Convenció sobre la llibertat sindical i el dret de negociació col·lectiva.

Atès que la signatura d’aquest tractat esdevindria una desregulació que afectaria directament a matèries tant sensible com la salut, el medi ambient o els serveis públics, laminant d’aquesta manera competències i capacitats de l’administració local.

És per tot això que la Candidatura per Vilamajor – CanVi proposa els següents

ACORDS

PRIMER.- Declarar Sant Antoni de Vilamajor municipi oposat al TTIP, defensant els serveis públics bàsics.

SEGON.- Instar a la Generalitat el seu recolzament a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels anomenats serveis socialment útils.

TERCER.- Traslladar aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis, al Conseller d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Comissió Europea i als Grups Parlamentaris del Parlament europeu.

By Mehr Demokratie [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

By Mehr Demokratie [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Share
%d bloggers like this:
Aneu a la barra d'eines