Escriu-nos! participa@canvi.cat

Moció per la construcció d’un correcan

Moció per a l’adaptació o creació d’un espai públic per a l’ús compartit per persones i animals de companyia, Correcan.

La tinença d’animal de companyia és una responsabilitat per als propietaris dels animals, però també implica una política d’acord amb els temps i que va canviant segons les diferents necessitats. Els 501 gossos que habiten a Sant Antoni de Vilamajor han de poder tenir els seus espais d’esbarjo, els anomenats correcans, on propietaris i gossos hi poden anar respectant la resta dels habitants del municipi i en un espai adequat. Un correcan és un espai tancat on els gossos poden córrer sense la necessitat d’anar lligats, on no fan nosa a cap vianant i on els propietaris se’n fan càrrec. A diferència d’un pipi-can, és un espai més ampli on els gossos poden campar amb llibertat i practicar l’exercici necessari per portar una vida saludable. Ja sabem que gaudim d’un entorn natural inigualable, però no sempre podem deixar els nostres gossos córrer lliures, alguns escapen i, si vas a zones verdes, han d’anar lligats perquè poden molestar d’altres persones.

El nostre municipi no té cap espai d’aquestes característiques ni similars i fora un bon moment posar-se en marxa i per això demanem la creació d’un correcan al nostre municipi.

La necessitat ve donada per la nombrosa població de gossos a la vila (com hem dit, 501 segons l’últim cens) que, per falta d’espais adients, es veuen obligats a passejar i fer les seves necessitats en llocs on creen brutícia i molèsties a la ciutadania, com per exemple el passeig de la font de Sant Lleïr, els voltants de la riera o l’annex de la plaça Onze de Setembre.

No es pot limitar la gestió de la població canina a només el compliment de l’ordenança de tinença d’animals i, com a única solució dels comportaments incívics d’alguns propietaris de gossos, aplicar rigorosament una política de sancions sense oferir alternatives viables. Cosa, d’altra banda, que sembla tampoc s’està aplicant actualment i, si s’està fent, no funciona.

L’experiència portada a lloc en altres poblacions catalanes, demostren que l’existència de parcs per a gossos i pipicans milloren la convivència, contribueixen a una millor sensibilització contra els comportaments incívics i en educar als propietaris desconsiderats, alhora que justifiquen l’aplicació estricta de les sancions en els casos que així s’escau.

També s’ha de tenir en compte que les despeses per neteja de les deposicions de gossos i el reemplaçament de mobiliari urbà (fanals, bancs, pilones) disminuirà, ja que la creació de la instal·lació pels gossos reduiria aquestes despeses a més que donaria una millor imatge de la vila.

Un correcan és una instal·lació barata de fer, es redueix a un tancat perimetral fet amb pilones de fusta o ciment i a un filat d’alçada suficient perquè els animals no puguin saltar-lo, papereres i senyals i, en cas que sigui possible una font d’aigua. L’espai estarà proveït de qualsevol tipus d’herba de la qual creix de forma natural.

El manteniment de les instal·lacions s’ha de fer periòdicament i els propietaris dels gossos han de recollir les deposicions. L’ajuntament hauria d’efectuar a més un tractament periòdic de desinfecció, segar de tant en tant l’herba i passar a buidar les papereres o contenidors. L’ús de les instal·lacions estaria subjecte a un seguit de normes, que han d’estar escrites als accessos per a informació dels propietaris.

Es poden utilitzar per a aquesta finalitat, espais de propietat municipal i/o espais cedits per particulars que no li poden donar us o que estiguin abandonats. Pel nostre part hem pensat alguns espais on podria anar aquesta instal·lació com són (1) el camp que hi ha darrere del CAP a tocar el carrer Sant Jaume, (2) el camp que hi ha a prop del cementiri i el carrer del Turó de les Garses i (3) l’espai  verd que hi ha al passatge de la Riera on estaven els contenidors d’emergència a tocar el carrer de Girona. L’espai més adient pot ser valorat pels tècnics municipals i consensuat amb els grups polítics una vegada passada l’aprovació de la moció.

Aquesta proposta ha d’anar acompanyada d’una campanya d’informació i educació cap als propietaris dels gossos, i en el cas de fer-la efectiva, en un enduriment de les sancions, en especial pel que fa a la brutícia.

És per tots aquests motius exposats que el grup municipal Candidatura per Vilamajor – CanVi presenta al ple de l’ajuntament els següents acords:

1. Adaptació parcial d’espais públics per a l’ús compartit de persones i animals de companyia (correcan) amb una superfície mínima adequada, al lloc que els serveis tècnics d’urbanisme considerin més adient.

2. Ratificació del lloc d’instal·lació per part dels grups polítics municipals amb representació municipal.

3. Que s’estableixin, si és necessari o convenient, acords amb propietaris de solars per a aquesta finalitat.

4. Fer una campanya d’informació de la nova equipació, de l’ús que se li ha de donar i de les sancions aplicables si no se segueix la normativa municipal.

5. Creació d’un decàleg de normes d’ús i s’incorpori el mateix a la corresponent ordenança reguladora de tinença d’animals.

Gossos

Share

Moció zona vianants al camí d’Alfou

MOCIÓ PER A L’HABILITACIÓ D’UN TRAM DE VORERA O ZONA DE VIANANTS AL CAMÍ D’ALFOU

ANTECEDENTS:

El camí d’Alfou és una de les principals vies d’unió i comunicació amb les urbanitzacions del municipi, a més de ser utilitzat per molts usuaris pel seu ràpid accés a Cardedeu. És per això que diàriament suporta un elevat trànsit de vehicles.
És també inici i accés de camins i GR senyalitzats per a l’ús de vianants i bicicletes, que volen conèixer l’entorn o practicar esport. Afegint també l’ús del camí per molts dels visitants de les instal·lacions del centre Aira Natura.

Atès que el camí d’Alfou és considerat una via rural, actualment no disposa de voral, vorera ni zona per a vianants. Així doncs els vehicles i vianants es veuen obligats a compartir una calçada d’escassos 6 metres, no apta per a la circulació de vianants, provocant que quan un vianant i un vehicle es creuen, el vehicle es vegi obligat a envair la calçada contraria per tal d’evitar el vianant.

Per altra banda, la situació s’agreuja quan un vianant es veu obligat a transitar per la calçada i en aquesta circulen dos cotxes, un en cada sentit. En aquesta situació qualsevol dels vehicles ha de reduir la velocitat o aturar-se per tal d’evitar una col·lisió greu.

Atès que en el últim any, amb la creació d’una empresa lúdica a la zona i de la potenciació dels camins rurals com a punt d’interès del municipi i del seu entorn, la utilització de la via per part dels vianants ha augmentat notablement.

D’acord amb la petició de diversos veïns, i davant l’evident perillositat que suposa el trànsit tant pels vehicles com per als vianants del tram inicial del Camí d’Alfou:

SOL·LICITEM:

La creació d’una vorera o zona de vianants des de l’inici del Camí d’Alfou i fins a la cruïlla del camí de Can Ribalta, per tal que tant vehicles com vianants tinguin el seu propi espai per on circular d’una forma segura i així evitar qualsevol situació que pugui tenir repercussions greus per a persones i vehicles.

Share

Moció per la no contractació de serveis d’empreses que tenen seus a paradisos fiscals

Segons un informe de l’organització no governamental Oxfam-Intermón, totes les empreses de l’IBEX 35 tenen a dia d’avui filials en paradisos fiscals. A més, “des de l’any 2009, aquestes empreses han incrementat en un 240% el nombre de filials en aquests països”. És a dir, que, a la meitat de la pitjor crisi econòmica que ha viscut Espanya en els últims 40 anys de la seva història, les grans empreses de l’índex més selecte d’Espanya, l’IBEX 35, han reforçat com mai la seva aposta pels paradisos fiscals. I ho han fet, precisament, quan més falta fan aquests impostos, que podrien ajudar al país a pal·liar els nefasts efectes que estan produint les retallades en la societat civil.

Segons l’Institut Nacional d’Estadística (dades de la comptabilitat nacional d’Espanya), la recaptació per l’Impost de Societats en 2015 és pràcticament la meitat (un 49,6% menys) que la del 2007, mentre que els altres impostos (que recauen essencialment sobre les famílies) han recuperat la seva capacitat recaptatòria prèvia a la crisi. Ni la caiguda de l’activitat econòmica (-3,7% en el període), ni la dels beneficis empresarials (-0,8%) justifiquen aquest -49,6%, desplomi senzillament desorbitat. Aquesta caiguda en la recaptació de l’Impost de Societats suposa que les arques públiques estan recaptant 22.219 milions d’euros menys del que recaptaven.

Per tal de saber el que hem de considerar un paradís fiscal ens remetem al Reial Decret 1080/91 basat originalment en la llista grisa de la OCDE en el que s’exposen tot un llistat de països que s’han de considerar paradisos fiscals. És cert el fet que en els darrers anys s’han firmat convenis bilaterals d’intercanvi d’informació amb alguns d’aquests països i és per això que han deixat de ser teòricament considerats paradisos fiscals, no obstant, a la pràctica, les empreses amb filials en aquests territoris persegueixen la finalitat última d’evadir la càrrega impositiva del nostre territori, figura altament coneguda com a frau de llei (sense perjudici que es pugui incórrer en supòsits de més gravetat, no només sancionadors administrativament sinó penalment, per l’atac que suposa a la Hisenda Pública). Creiem doncs que, des d’una perspectiva finalista i moral, l’ètica administrativa no ens hauria de deixar treballar amb aquestes empreses i no ens en volem sentir indirectament responsables de les seves actuacions.

Les administracions públiques han de contractar empreses fiscalment responsables. L’elusió fiscal (a través de paradisos fiscals) menyscaba la competència justa entre empreses i, el fet de relacionar-se contractualment amb elles suposa un desgast dels principis que haurien de regir la nostre corporació local com podrien ser els del deure i respecte en l’actuació de les Administracions Públiques de la bona fe, la confiança legítima amb els ciutadans i l’exemplaritat. Per això, a l’hora de valorar una oferta, un dels aspectes que ha de penalitzar l’administració en el sistema de puntuació és la presència en paradisos fiscals. Objectius d’aquesta penalització? Dos: que les empreses que eludeixen les seves obligacions fiscals aquí no obtinguin contractes que paguem els contribuents que sí paguem els nostres impostos aquí, i que les empreses fiscalment responsables sentin reconeguda la seva responsabilitat social.

A fi de donar resposta a aquest problema, i com ja han fet altres ajuntaments (com el de Palma de Mallorca, Barcelona o més territorialment proper com Mataró) i seguint l’orientació que dóna el Parlament de Catalunya en la seva Moció 223/X, sobre les externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics el 19 de juny de 2015, instant el Govern a què no contracti serveis d’empreses que tenen seus a paradisos fiscals.

Per tot això, proposem al ple de l’ajuntament els següents acords:

  • Declarar el poble “zona lliure de paradisos fiscals”, comprometent-se a fer els passos necessaris per assegurar que els concursos públics afavoreixin les empreses que tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les empreses que utilitzen els paradisos fiscals per fer frau.
  • Estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per evitar o dificultar la contractació d’empreses privades per prestar serveis públics que tinguin la seu social en paradisos fiscals o societats que formin part de la matriu industrial domiciliada en paradisos fiscals, d’acord amb la resolució del Parlament de Catalunya del 19 de juny de 2015.
  • Sempre que sigui possible, revisar contractes en vigor i adoptar les mesures necessàries per  tal de complir els objectius fixats en aquesta moció.
  • Comprometre’s a prendre les mesures de transparència següents:
  1. Fer públic el compromís d’aquesta proposta de resolució a la ciutadania de Vilamajor, a la Plataforma per una Fiscalitat Justa Ambiental i Solidària i a Oxfam Intermón, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Comissió d’Economia del Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Hisenda espanyol i als governs de la Generalitat i d’Espanya.
  2. Fer pública la documentació presentada per les empreses que optin a concursos públics, on es detalli la seva presència a paradisos fiscals, i la xifra de negocis a cadascun d’aquests territoris.
  3. Aquests compromisos s’han de traduir en la tramitació de les disposicions legals necessàries per a la seva articulació en el termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la present proposta de resolució.

Paradis_fiscal

Share

Moció per la creació d’una comissió d’investigació sobre la manipulació de documents i la condemna d’un membre de la policia local

Ja tenim sentència ferma i definitiva així que presentem una moció per la creació d’una comissió d’investigació sobre la manipulació de documents i la condemna d’un membre de la policia local amb el següent text:

Atès que el jutge ha emès una sentència condemnatòria definitiva sobre un dels nostres policies locals (auxiliar), per interpretar que s’havien manipulat documents que havien de certificar un determinat volum de soroll.

Atès que en el ple extraordinari per tractar expressament sobre la seguretat al nostre municipi, va ser rebutjada justament per no polititzar el que encara estava en via judicial, i per tant aquest raonament ja ha deixat de tenir vigència.

Atès que tots els grups municipals vàrem expressar la nostra voluntat als mitjans de comunicació de crear-la, fins i tot creiem indispensable que sigui creada.

Atesa la necessitat de que els nostres veïns i veïnes no es poden quedar amb al sensació que al nostre Ajuntament es manipulen informes i es mira cap a un altre costat, pel que tenim tots plegats la necessitat d’arribar fins el final en aquest cas, que perjudica greument la credibilitat del nostre Ajuntament.

Des del grup municipal de CanVi-Candidatura per Vilamajor proposem al ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents acords:

1. La creació d’una comissió d’investigació sobre els fets esmentats, formada per un membre de cada grup municipal, i que aquesta comissió pugui demanar a tots els implicats la seva declaració al respecte, per tal de poder depurar responsabilitats.

2. Que aquesta comissió sigui creada duran el proper mes de juny, i miri de ser tan àgil com sigui possible pet tancar aquest cas com abans millor.

3. Que en línia amb les mesures de transparència que tots els grups municipals defensem, els resultats d’aquesta comissió siguin fets públics per tal que els veïns i veïnes surtin de dubtes, i recuperem la confiança perduda en la nostra institució.

Share

Moció de suport a l’augment de l’IRPF pels sous superiors als 90.000 €

Al pròxim ple del dia 31 de maig del 2016 presentarem aquesta moció de suport a l’augment de l’IRPF pels sous superiors als 90.000 €:

Atesa la situació econòmica de la Generalitat de Catalunya, que genera la necessitat de nous ingressos per poder atendre les necessitats més bàsiques de les ciutadanes del nostre país.

Atés el compromís que qualsevol govern progressista hauria de tenir per tal que el seu sistema de recaptació sigui el més progressiu i redistributiu possible.

Atés que l’Estat espanyol no permet al Govern de la Generalitat que implanti nous impostos, ja que sistemàticament els porta davant del Tribunal Constitucional, que a la vegada els paralitza contínuament.

Atés que el Govern de la Generalitat té capacitat normativa sobre el 50% de l’IRPF.

Demanem al Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor l’aprovació dels següents acords:

1er. Demanar al Govern de la Generalitat que incrementi el tram de l’IRPF per als ingresos superiors als 90.000 euros en un màxim de tres punts.

2on. Donar a conèixer l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al President de la Generalitat, al Vice-President Conseller d’Economia i Finances de la Generalitat, i a tots els Grups Parlamentaris.

ACTUALITZACIÓ a 31-05-2016

Una vegada conegudes les últimes noticies sobre els pressupostos de la Generalitat i les negociacions que s’estan mantenint amb les altres forces parlamentàries decidim retirar aquesta moció.

Share

Proposta a favor de l’elaboració d’uns pressupostos participatius

Aquesta es la nostra proposta que portarem al proper ple municipal del mes de maig de 2016 per intentar tenir uns pressupostos més participatius:

Atès que una de les màximes expressions de l’autonomia municipal i de la voluntat política d’un ajuntament, és el pressupost municipal, ja que aquest és el document que plasma en forma d’accions concretes les polítiques a dur a terme als nostres pobles i ciutats.

Atès que, per tant, caldria que aquest fos un dels documents més treballats i consensuats, tant amb la resta de partits polítics representats, com amb la mateixa ciutadania.

Atès que les experiències amb pressupostos participatius parteixen de la necessitat de buscar noves fórmules de democràcia participativa que permetin una implicació activa de la ciutadania en els afers públics, més enllà de l’elecció dels seus representats polítics cada quatre anys.

Atès que quan parlem de pressupostos participatius ens referim, en termes generals, a mecanismes que permeten la participació directa de la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos públics. No es tracta de qüestionar la responsabilitat ni dels governs ni dels legisladors en el procés pressupostari, sinó de permetre la participació de la ciutadania en la definició de les seves prioritats i en la discussió de com distribuir els recursos econòmics existents.

Atès que aquest debat amb la ciutadania cal que s’exerceixi d’una manera gradual i continuada per tal d’arribar a una maduresa i consciència participativa plena amb el màxim de garanties.

Atès que des de Candidatura Vilamajor – CanVi busquem eines per a la millora de la participació ciutadana, i creiem que aquesta ha d’esdevenir una de les principals eines de qualsevol govern. De la mateixa manera creiem que també, i especialment en aquests moments difícils, és quan calen polítiques valentes de comunicació i treball amb la ciutadania.

Atès que totes les formacions presents a liAjuntament portàvem al programa electoral que volem avançar cap a més participació i més transparència.

Proposem:

PRIMER. Expressar el compromís de consecució d’uns pressupostos plenament participatius en el termini màxim de 2 anys, basats en els següents punts:

  1. Realitzar per al primer any (pressupost 2017), un procés d’informació a la ciutadania, tipus audiència pública, que exposi d’una manera pedagògica les principals línies d’actuació dels pressupostos municipals, així com les prioritats per al 2017. Durant aquesta audiència pública es preveurà la possibilitat d’intervencions tant dels grups municipals com dels ciutadans que així ho demanin, sempre seguint els reglaments que siguin d’aplicació. Realitzar aquest procés com a mínim 15 dies abans de la finalització del termini per presentar al·legacions. I repetir-la cada any, per tal d’exposar les línies de govern per al següent exercici.
  2. Iniciar al primer trimestre del 2017, un procés per tal d’exercir una primera experiència participativa per als pressupostos de l’any 2018. Basada en el debat i configuració d’una part del pressupost (per exemple, INVERSIONS) per un grup pilot de ciutadans i ciutadanes representatius i dels grups polítics de l’oposició.
  3. Ampliar la primera experiència a la participació en totes les partides dels pressupostos municipals i tota la ciutadania per tal de configurar uns pressupostos plenament participatius per a l’exercici 2018.
Share
%d bloggers like this:
Aneu a la barra d'eines