Escriu-nos! participa@canvi.cat

Estatuts

CAPÍTOL PRIMER. DENOMINACIÓ. FINALITATS. DOMICILI.

ARTICLE 1. DENOMINACIÓ

A l’empara dels articles 6 de la Constitució Espanyola i 1 de la Llei Orgànica, de 27 de juny, de Partits Polítics, es constitueix el partit polític CANVI – CANDIDATURA PER VILAMAJOR, que té les sigles Canvi i sent el símbol del partit

ARTICLE 2. ÀMBIT I FINALITATS

CANVI-CANDIDATURA PER VILAMAJOR, és un partit polític d’àmbit d’actuació en la localitat de Sant Antoni de Vilamajor, constituït per contribuir democràticament a la determinació de la política local i a la formació de la voluntat política dels ciutadans, així com promoure la seva participació a les institucions representatives de caràcter polític mitjançant la presentació de candidats i suport de candidats a les corresponents eleccions, presentant les següents finalitats específiques:

pretenent la construcció per confluència voluntària d’una majoria social, progressista i catalanista a Sant Antoni de Vilamajor.

ARTICLE 3. DOMICILI

El domicili social radica en la calli Doctor Fleming, 1 08459 Sant Antoni de Vilamajor, província de Barcelona. Aquest domicili podrà ser modificat per acord de l’Assemblea Local.

CAPÍTOL SEGON. MEMBRES. DRETS I DEURES

ARTICLE 4. MEMBRES

Podran ser membres de CANVI-CANDIDATURA PER VILAMAJOR les persones físiques, majors d’edat, i que no tinguin limitada ni restringida la seva capacitat legal, així com els ciutadans estrangers quan la normativa vigent ho permeti.

ARTICLE 5. ADMISSIÓ

La qualitat de membre adherit de l’organització s’adquireix mitjançant la confirmació per part de la majoria simple dels presents en reunió ordinària de l’Executiva Local de la sol·licitud de la persona interessada. Aquesta sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari escrit, ja sigui físic o telemàtic.

ARTICLE 6. DRETS DELS AFILIATS

 1. Participar en les activitats de l’organització i en els òrgans de govern i representació, exercir el dret de vot, així com assistir a l’Assemblea Local i a les reunions de l’Executiva Local, d’acord amb els Estatuts. El dret de vot pot quedar limitat en els casos previstos en aquests estatuts.
 1. Ser electors i elegibles per als càrrecs de l’organització política.
 2. Ser informats sobre la composició dels òrgans directius i d’administració o sobre les decisions adoptades pels òrgans directius, sobre les activitats realitzades i sobre la situació econòmica.
 3. Impugnar els acords dels òrgans de l’organització que estimin contraris a la llei o als presents Estatuts.
 4. Disposar dels estatuts i reglaments vigents.
 5. Respectar el que es disposa en els estatuts i les Lleis.

ARTICLE 7. OBLIGACIONS DELS AFILIATS

Són deures dels membres de l’organització:

a) Comprometre’s amb les finalitats de l’organització i participar activament per aconseguir-les.

b) Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

c) Qualsevol altre deure lícit, d’acord amb la naturalesa i finalitats de l’organització.

d) Contribuir al sosteniment de l’organització amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests. En casos excepcionals i justificats, i donant compte a la Assemblea Local, la Tresoreria podrà suspendre temporalment l’exigència de les obligacions econòmiques, a sol·licitud de la persona interessada.

ARTICLE 8. BAIXA DE L’AFILIAT

Qualsevol afiliat del partit podrà cessar del mateix lliurement mitjançant una comunicació per escrit o de forma telemàtica.

ARTICLE 9. RÈGIM DISCIPLINARI

1. El/la membre que incompleixi els seus deures o que amb la seva conducta pública o privada menyscabi o atempti contra els principis de l’organització, serà objecte del corresponent expedient disciplinari, l’obertura del qual serà competència de l’Assemblea Local, segons el procediment següent:

– El/la Coordinador Local comunicarà per escrit l’obertura de l’expedient incloent les causes del mateix i la data de l’audiència. En aquest termini, que no podrà ser inferior a un mes, l’expedientat podrà aportar les proves que consideri adequades en la seva defensa.

– En l’audiència (que es podrà realitzar mitjançant mitjans telemàtics) s’exposaran les causes i es donarà veu a l’expedientat per a la seva defensa. Es podran aportar testimonis tant per part de la defensa com per part de la instrucció, en l’ordre en què ho disposin els òrgans disciplinaris.

– L’Assemblea Local resoldrà allò que procedeixi en el termini de dos mesos a partir de la notificació de l’obertura d’expedient, per votació amb el requisit de majoria simple. Tota resolució disciplinària de l’Assemblea Local podrà ser recorreguda en un termini màxim d’un mes a partir de la notificació de la mateixa, mitjançant recurs intern davant el mateix òrgan.

2. Les infraccions podran ser lleus o greus.

a) Es tipifiquen com a infraccions lleus les següents:

1) La difusió d’informació falsa a consciència.

2) L’obstrucció de les dinàmiques de diàleg i de treball.

3) L’incompliment de les normes establertes al lloc web o a qualsevol un altre mitjà de comunicació electrònica de l’organització.

b) Es tipifiquen com a infraccions greus les següents:

1) Més de tres d’infraccions lleus.

2) La difusió d’informació que es consideri confidencial.

3) El registre o patent de material produït per l’organització sense el consentiment dels seus òrgans.

4) La suplantació de la identitat d’una altra persona per mitjans telemàtics.

5) Els sabotatges tècnics contra els sistemes telemàtics de l’organització.

6) La difusió de dades personals altres membres sense el seu consentiment.

7) L’incompliment del contracte – programa en càrrecs electes.

8) La condemna en sentència ferma per delicte de corrupció, malversació, suborn, prevaricació o qualsevol altre propi del càrrec. La condemna per altres delictes, en àmbit públic o privat, que atemptin contra la imatge pública de l’organització. En aquest cas, la pèrdua de condició d’afiliat a l’organització així com qualsevol càrrec organitzacional que s’ocupi serà immediata a partir del moment del coneixement de la sentència sense els requeriments previstos en l’article anterior.

9) Qualsevol altre acte que atempti greument contra les finalitats o la imatge pública de l’organització.

3. Les sancions que es poden imposar són:

a) L’amonestació, per a una infracció lleu.

b) La suspensió de pertinença a l’organització per un període inferior a un any, per una infracció greu. c) L’expulsió, que s’adoptarà com a mesura excepcional, per a casos de reincidència o d’especial gravetat, i sempre d’acord al contemplat en el punt 2.b).8).

4. Les sancions s’imposaran tenint en compte la gravetat dels fets, la seva reiteració i la transcendència interna i externa en el partit.

5. L’expedient serà tramitat sota el principi de secret i haurà de ser resolt en el termini màxim de tres mesos des que s’hagi adoptat la decisió d’iniciar-ho.

CAPÍTOL TERCER. ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ. GOVERN I ADMINISTRACIÓ.

ARTICLE 10. ÒRGANS DEL PARTIT.

 1. L’estructura interna i el funcionament de l’organització es basa en principis democràtics.
 2. L’Assemblea Local és el principal òrgan de decisió de l’organització.
 3. Els òrgans de l’organització són els següents:

a) L’Assemblea Local

b) L’Executiva Local

ARTICLE 11. L’ASSEMBLEA LOCAL

 1. L’Assemblea Local és l’òrgan suprem de l’organització, els seus membres formen part per dret propi i irrenunciable, i en igualtat absoluta.
 2. Els/les membres de l’organització, reunits en Assemblea Local legalment constituïda, decideixen per majoria simple dels presents els assumptes que són competència de l’Assemblea Local.
 3. Tots els/les membres queden subjectes als acords de l’Assemblea Local, incloent les persones absents, els qui discrepen i les presents que s’hagin abstingut de votar.

ARTICLE 12. ADHERITS/ADHERIDES

 1. L’Assemblea Local reunirà tots els membres de CANVI-CANDIDATURA PER VILAMAJOR. Si no és possible, per raons econòmiques o d’urgència motivades, l’Assemblea Local podrà optar, d’acord amb l’article 7.2 de Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, per la convocatòria d’adherits en lloc de la convocatòria general de membres.
 1. Els adherits disposaran d’un termini de 10 dies a partir de la convocatòria de l’Assemblea Local per presentar les signatures de suport a la Junta o comissió que organitzi l’Assemblea, que comprovaran la legitimitat de les representacions abans que els adherits quedin definitivament acreditats.
 2. Pot actuar com adherit qualsevol membre de l’organització que compleixi les condicions individuals per assistir i votar a l’Assemblea Local. Les mateixes condicions han de complir els/les membres representats per considerar vàlid el seu suport.
 3. Si la representació a l’Assemblea Local es fa mitjançant adherits, els membres de l’Assemblea Local podran assistir amb veu i sense vot malgrat no ser adherits. O amb veu i vot si actuen com a tals.

ARTICLE 13. FACULTATS DE L’ASSEMBLEA LOCAL

L’Assemblea Local té les facultats següents:

a) Debatre i acordar les línies estratègiques.

b) Aprovar la gestió de l’Executiva Local, triar els seus membres i controlar l’activitat.

c) Escollir la Junta.

d) Modificar els Estatuts.

f Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’organització.

g) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’organització.

ARTICLE 14. CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA LOCAL

 1. L’Assemblea Local es reuneix en sessió ordinària com a mínim una vegada a l’any, convocada per l’Executiva Local. Per a fer-ho, es garantirà en la mesura del possible la màxima assistència dels afiliats.
 2. L’Executiva Local pot convocar l’Assemblea Local amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient. A més, ho ha de fer obligatòriament quan ho sol·liciti un mínim del 10% de les persones membres de l’organització, en aquest cas en un termini màxim de 60 dies des de la rebuda de la sol·licitud.
 3. L’Assemblea Local es convocarà mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. Aquesta comunicació es realitzarà, com a mínim, mitjançant correu electrònic dirigit a l’adreça que cada membre haurà notificat amb la seva alta, i mantingut actualitzada amb posterioritat, a l’efecte de notificacions.
 4. La convocatòria s’ha de comunicar com a mínim 20 dies abans de la data de la reunió.
 5. Un mínim de tres dies abans de l’Assemblea Local tota la documentació que s’hagi de tractar i/o aprovar ha d’estar a disposició dels membres als quals se’ls hi farà arribar via correu electrònic.
 6. El 10% de les personis membres poden sol·licitar a l’Executiva Local la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar.
 7. Es garantirà la màxima participació del conjunt de membres en el procés previ i preparació de l’Assemblea Local.

ARTICLE 15. DESENVOLUPAMENT DE L’ASSEMBLEA LOCAL

 1. Les reunions de l’Assemblea Local, les presideix el coordinador local. Si no està, l’ha de substituir el/la membre de l’Executiva Local de més edat. Ha d’actuar com a secretari/a qui ocupi el mateix càrrec a l’organització.
 2. El/la secretari/a redactarà acta de l’Assemblea Local, amb un extracte de les deliberacions, les intervencions que expressament s’hagi demanat que constin en acta, el text dels acords adoptats i el resultat numèric de les votacions. A l’inici de cada reunió de l’Assemblea Local s’aprovarà o esmenarà l’acta de l’Assemblea Local anterior, sent aplicable sobre aquest tema l’establert al punt 5 de l’article anterior.
 3. L’Assemblea Local es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones membres presents o representats.
 4. L’Assemblea Local únicament podrà adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, tret que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea Local.
 5. En les reunions de l’Assemblea Local, correspon un vot a cada membre de l’organització. Els acords es prenen per majoria simple de vots de les persones membres presents. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, i la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’organització, es requereix una majoria absoluta de les persones membres presents.
 6. La deliberació de l’Assemblea Local es realitzarà mitjançant la participació dels membres presents que ho desitgin abans de qualsevol votació, exposant els arguments a favor o en contra del tema en qüestió.

CAPÍTOL QUART. EXECUTIVA LOCAL

ARTICLE 16. L’EXECUTIVA LOCAL

 1. L’Executiva Local és l’òrgan col·legiat encarregat de l’actuació política i l’organització, d’acord amb la llei, aquests Estatuts i els acords de l’Assemblea General.
 2. L’Executiva Local és l’òrgan executiu superior entre assemblees locals.

ARTICLE 17. ELECCIÓ DE L’EXECUTIVA LOCAL

 1. Els membres de l’Executiva Local seran escollits durant l’Assemblea Local per les persones membres amb dret de vot, mitjançant un sistema de candidatures unipersonals obertes, i per un període de 2 anys. Aquesta elecció es desenvoluparà immediatament després de l’elecció del Coordinador, que serà membre nat de l’Assemblea Local.
 2. Les vacants que es produeixen a l’Executiva Local es cobriran automàticament amb la següent persona més votada a l’elecció d’aquest Executiva Local. Aquesta persona ocuparà el càrrec només pel temps de mandat restant, finalitzant al mateix temps que la resta de membres. En cas d’esgotar-se la llista, una persona membre de l’organització podrà ocupar provisionalment el càrrec vacant a proposta de l’Executiva Local fins que es reuneixi la següent Assemblea General.
 1. Si en qualsevol moment es trobessin vacants de la meitat o més de les places dotades per votació de l’Executiva Local, es convocarà immediatament Assemblea Local extraordinària per nomenar una nova Executiva Local.
 2. En el cas que les persones membres de l’Executiva Local no assisteixin a tres sessions, sense causa justificada, es procedirà a la seva substitució d’acord amb el punt 2 d’aquest mateix article.

ARTICLE 18. COMPOSICIÓ DE L’EXECUTIVA LOCAL

 1. Aquest òrgan està format per un mínim de 3 i un màxim de 8 membres. Entre els quals sempre hi haurà: un Coordinador Local, un Tresorer, un Secretari d’Organització, un Portaveu i un Responsable de l’Àrea de Comunicació.
 2. Exercirà la funció de Coordinador d’aquest òrgan el coordinador de l’organització.
 3. L’Assemblea Local nomenarà l’Executiva Local d’entre els membres de CANVI-CANDIDATURA PER VILAMAJOR que es presentin voluntàriament per ocupar aquests càrrecs.

ARTICLE 19. FACULTATS DE L’EXECUTIVA LOCAL

L’Executiva Local posseeix les facultats següents:

a) Dirigir l’organització d’acord amb les normes, instruccions i directrius que l’Assemblea Local estableixi.

b) Aprovar i fer públiques declaracions polítiques per expressar el posicionament de l’organització davant fets o situacions sobrevingudes.

c) Proposar la convocatòria d’Assemblea Local, i controlar que els acords que s’adoptin es compleixin.

d) Aprovar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici, i els corresponents pressupostos.

e) Aprovar, si s’escau, reglaments i les seves modificacions.

f) Crear o eliminar Comissions.

g) Prendre els acords que faci mancada en relació amb la compareixença davant els organismes públics, exercir tot tipus d’accions legals, i interposar recursos. Acceptar les subvencions que atorguin a l’organització institucions públiques o privades.

h) Proposar a l’Assemblea Local l’ingrés o la baixa en federacions o confederacions.

i) Aprovar excepcions al règim d’incompatibilitats o limitació de mandats segons el previst a aquests Estatuts.

j) Resoldre els procediments disciplinaris.

k) Aprovar l’obertura de comptes bancaris.

l) Aprovar contractes que obliguin a l’organització.

m) Establir les quotes que hauran de satisfer les persones membres de l’organització.

ARTICLE 20. REUNIÓ DE L’EXECUTIVA LOCAL

 1. L’Executiva Local es reunirà periòdicament. La convocatòria només serà necessària a l’efecte d’establir l’ordre del dia i la documentació a tractar, i la realitzarà el Coordinador, amb una antelació mínima de 48 hores. Qualsevol membre de l’Assemblea Local podrà sol·licitar que s’incloguin assumptes que tractar.
 2. Qualsevol membre de l’Executiva Local pot afegir un punt determinat a l’ordre del dia de la reunió convocada, a condició que ho notifiquin a la resta de membres.
 3. Els acords es prendran per majoria simple de vots dels membres de l’Executiva Local presents.
 4. L’Assemblea Local exercirà el control dels comptes anuals de cada exercici pressupostari que haurà de presentar l’Executiva Local, aprovant aquesta liquidació pressupostària. Igualment serà informada del pressupost de l’exercici següent.
 5. En les reunions de l’Executiva Local podrà personar-se qualsevol membre de l’organització sense tenir dret a vot.
 6. La deliberació de l’Executiva Local es realitzarà mitjançant intervencions directes dels membres presents al moment que ho desitgin. Però també a través de l’intercanvi continu d’opinions i documentació per mitjans electrònics. I les seves decisions es prendran per majoria simple. 14

ARTICLE 21. EL COORDINADOR

El Coordinador actuarà, en general, com a representant de l’organització.

Són competències pròpies del Coordinador:

a) Convocar i presidir les sessions de l’Assemblea Local i l’Executiva Local.

b) Representar legalment l’entitat, per delegació de l’Assemblea Local i l’Executiva Local.

c) Visar les actes i certificats de l’Assemblea Local i l’Executiva Local confeccionades pel secretari.

d) Actuar com a representant de l’organització en la sol·licitud de subvencions a institucions públiques o privades.

i) Representar l’organització en la signatura de contractes i convenis de col·laboració amb altres entitats o institucions públiques o privades, una vegada aquests hagin estat aprovats.

f) Les restants atribucions pròpies del càrrec d’acord amb la legislació vigent i les delegacions de l’Assemblea Local.

ARTICLE 22.PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL.

S’encarrega de coordinar l’elaboració del missatge polític, amb les següents competències:

a) Coordinar l’elaboració de continguts i planificació de campanyes i programes.

b) Coordinar l’elaboració d’estratègies de relació amb altres organitzacions polítiques i establiment d’agendes.

c) Coordinar l’elaboració de materials i documents.

d) Qualsevol delegació de facultats de l’Executiva Local que se li atorgui.

ARTICLE 23. RESPONSABLE D’ÀREA DE COMUNICACIÓ

Gestió interna de l’organització, amb aquestes competències:

a) Coordinar l’estructura organitzativa de CANVI-CANDIDATURA PER VILAMAJOR.

b) Coordinar infraestructures (materials, locals…) i personal de l’organització.

c) Manteniment i actualització del web i els diferents mitjans telemàtics de l’organització, així com les xarxes socials.

ARTICLE 24. LA SECRETARIA

Són competències pròpies del secretari:

a) Custodiar la documentació de l’organització.

b) Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea Local i l’Executiva Local quan siguin necessàries.

c) Redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar.

d) Mantenir el Registre de Membres de l’organització.

e) Proposar a l’Assemblea Local i a l’Executiva Local, si s’escau, modificacions dels estatuts i reglaments. Dur a terme els tràmits necessaris per la seva aprovació i registre.

f) Considerar i aprovar altes i baixes voluntàries de membres de l’organització i baixes per impagament de quotes. 16

ARTICLE 25. LA TRESORERIA.

Són competències pròpies del tresorer:

a) Custodiar i controlar els recursos de l’organització.

b) Responsabilitzar-se del dia a dia dels comptes de l’organització.

c) Elaborar el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, i adonar a l’Assemblea Local.

d) Portar un llibre de caixa.

i) Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria, i conformar les factures i altres documents similars aprovats per la Junta.

f) Pagar les factures aprovades per l’organització.

g) Ingressar els crèdits no utilitzats en dipòsits oberts en entitats bancàries, i controlar aquests dipòsits.

h) Dirigir l’equip de suport comptable de l’organització, si hi hagués.

i) Proposar a l’Assemblea Local les quotes anuals.

j) Estudiar i proposar els projectes d’inversió.

k) Controlar les aportacions derivades de l’atorgament de subvencions públiques o privades, realitzar el seguiment econòmic de les activitats objecto de subvenció i encarregar-se de la corresponent justificació.

CAPÍTOL CINQUÈ. RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL

ARTICLE 26. RECURSOS ECONÒMICS

 1. L’organització podrà adquirir, administrar i transmetre els béns i drets que resultin necessaris per al compliment de les seves finalitats. 17
 2. Els recursos econòmics de l’organització estan constituïts per:

a) Els rendiments del seu propi patrimoni.

b) Els crèdits que subscriguin.

c) Les herències, llegats o donacions que rebin.

d) Qualsevol un altre ingrés que rebi de conformitat amb el qual disposa la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics.

e) Les quotes i les aportacions voluntàries dels seus membres.

ARTICLE 27. PROCEDIMENT DE RENDICIÓ DE COMPTES, ADMINISTRACIÓ, FISCALITZACIÓ I CONTROL.

L’Assemblea Local exercirà el control dels comptes anuals de cada exercici pressupostari que haurà de presentar la Tresoreria, aprovant aquesta liquidació pressupostària, igualment serà informada del pressupost de l’exercici següent.

ARTICLE 28. RÈGIM DOCUMENTAL. OBLIGACIONS COMPTABLES.

L’organització portarà, a més del llibre de membres, els llibres d’actes, de comptabilitat, de tresoreria i d’inventaris i balanços, que permetran en tot moment conèixer la seva situació financera. La comptabilitat s’adequarà als principis, criteris i normes comptables d’acceptació general. 18

ARTICLE 29. COMPTES CORRENTS.

 1. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en entitats bancàries, figuraran les signatures del coordinador, tresorer i portaveu del grup municipal.
 2. Per poder disposar dels seus fons hi haurà prou amb dues signatures, de les quals una haurà de ser necessàriament la del tresorer.

ARTICLE 30. TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA

 1. Tant els ingressos com les despeses de l’organització es faran públics
 2. Anualment es publicaran a la pàgina web de CANVI-CANDIDATURA PER VILAMAJOR els ingressos i despeses de l’organització, així com qualsevol altra informació econòmica que l’Assemblea Local consideri rellevant.

CAPÍTOL SISÈ. DISSOLUCIÓ

ARTICLE 31. DISSOLUCIÓ

 1. L’organització es podrà dissoldre per acord de les tres quartes parts dels assistents de l’Assemblea Local extraordinària que haurà de ser expressament convocada per aquesta fi.
 2. Aprovada la dissolució de CANVI-CANDIDATURA PER VILAMAJOR, l’Assemblea Local es constituirà en Comissió Liquidadora, amb àmplies facultats per dur a terme la seva gestió, tret que l’Assemblea Local hagi conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada. 19
 3. Una vegada dissolta l’organització, els béns que restin després de fet la liquidació de tots els deutes s’hauran de lliurar a una entitat sense afany de lucre que treballi en el mateix àmbit territorial i ideològic, que decidirà l’Assemblea Local extraordinària de dissolució. Els fons documentals de l’organització es lliuraran a l’Arxiu Nacional de Catalunya.