Escriu-nos! participa@canvi.cat

Full de ruta 2019-2031. Model social

/// EDUCACIÓ / COHESIÓ / ESPORTS / SALUT / SERVEIS PÚBLICS / PARTICIPACIÓ ///

Sanitat. Es treballa per a facilitar l’accés a la sanitat pública per a tota la població i que aquesta sigui de qualitat. Es fan programes d’educació sexual i drogodependència. Es promouen els hàbits saludables en l’alimentació i l’activitat física a través de clubs esportius i rutes saludables per l’entorn. També es fan polítiques sociosanitàries per a la gent gran, promovent l’envelliment actiu i saludable, i les persones amb discapacitat o dependència reben l’atenció integral.

Educació. L’Educació a Vilamajor és sinònim d’educació pública de qualitat. S’ha redactat de manera col•lectiva un projecte integral educatiu de poble, on es concep la importància de l’educació al llarg de tota la vida i la socialització i el coneixement en àmbits diversos. El Consell Escolar Municipal, on es reuneixen centres educatius, col•lectius d’educació en el lleure, entitats i associacions de mares i pares té un paper central i vinculant. La inversió de l’ajuntament cobreix les necessitats dels alumnes amb dificultats econòmiques i el transport públic necessari. Els centres educatius treballen conjuntament amb les entitats i col•lectius del poble i els edificis escolars estan oberts a activitats no lectives.

Cohesió social. L’Ajuntament ha creat un Pla d’acollida per tal de donar a conèixer el poble i els seus recursos a les persones nouvingudes, i es treballa activament per tal que s’empadronin i facin ús dels seus drets socials. A més, es lluita contra els discursos xenòfobs a través de la transparència a l’hora d’adjudicar recursos i es fomenta la convivència l’intercanvi cultural.

Esports. L’Esport és una eina de cohesió social, integradora i saludable. Per això, els equipaments esportius estan en bones condicions i alguns, com les instal•lacions esportives de escoles, s’aprofiten per a fer-hi el màxim d’activitats possible dins i fora de l’horari lectiu. No hi ha cap construcció esportiva faraònica ni es planteja fer. Es procurarà mancomunar les necessitats que vagin surtin amb els municipis veïns. Els clubs esportius treballen conjuntament amb les escoles i instituts i es fan més corresponsables de l’educació dels nens i nenes del poble i de la gestió dels equipaments esportius locals. També es potencia la participació de la gent gran en les activitats esportives, així com l’esport femení.

Participació. Sant Antoni és un referent de radicalitat democràtica, on la cultura participativa s’ha estès entre bona part de la població. L’acció de govern és transparent i eficaç i s’han obert nous canals de participació ciutadana vinculant, com un reglament de consultes locals i eines de participació 2.0. Els col·lectius i les entitats treballen de manera coordinada amb l’Ajuntament.

Serveis socials. Els serveis socials no són només un servei per parar el xoc a les persones que passin dificultats o persones amb risc d’exclusió. La regidoria de serveis socials actua de forma integral amb la resta de regidories de l’ajuntament donant eines a les persones per millorar la seva autonomia: es dóna suport per a trobar feina, per a trobar un habitatge digne i evitar els desnonaments, s’ofereix un servei de suport psicològic i jurídic, entre d’altres. L’Ajuntament també lluita activament contra el drama dels desnonaments.

Igualtat. Un equip transversal treballa a totes les àrees de l’ajuntament per tal de garantir millores en la igualtat entre homes i dones. Hi ha una regulació de la publicitat sexista que s’exhibeix als carrers del poble i el Consell Escolar dinamitza programes de coeducació als centres educatius. També hi ha mecanismes de sensibilització i prevenció contra la violència masclista i un protocol que es dóna a conèixer a vilatanes i vilatans. D’altra banda, s’ofereix un servei d’atenció i suport personalitzat a les dones per tal de superar les desigualtats, i es fomenta la participació activa de les dones i el seu reconeixement.

PROPOSTES

  • Treballar conjuntament amb el CAP per donar resposta a les necessitats que vagin apareixen, com la de donar sortida als problemes de la gent gran que viu lluny del centre i no poden anar a buscar-se els medicaments. O impartir cursos que es vagin trobant necessaris, estimulant l’exercici físic a totes les edats, etc.
  • Impulsar el Consell Escolar Municipal, del que han de formar part els 3 centres educatius que a dia d’avui tenim, els col·lectius d’educació en el lleure, i entitats i associacions de pares i mares. Des d’aquest instrument s’ha de redactar un projecte integral educatiu, amb el que es visualitzarà la importància de l’educació i el coneixement al llarg de tota la vida.
  • Amb el nou equipament mancomunat, fomentar altres esports, siguin federats o no. A l’hora els clubs esportius del municipi treballaran plegats amb les escoles. Potenciar encara més l’esport femení.
  • Facilitar la participació ciutadana, reduint el nombre de signatures necessàries a dia d’avui per tramitar una iniciativa popular. Modificarem el Reglament Orgànic Municipal per assegurar aquesta participació. Afegirem que, per qualsevol inversió de més del 20% del pressupost, s’hagi de demanar el consulta popular, l’opinió dels veïns i veïnes. Pels pressupostos participatius, es crearà un reglament que garanteixi la neutralitat de l’Ajuntament, i que sigui realment la ciutadania qui acabi triant els projectes a tirar endavant.
  • Seguirem treballant de manera transversal per eradicar la violència masclista. Posarem finalment el nom d’una dona, a l’elecció de tothom, en un carrer del poble, i en un equipament, i a partir d’ara, tots els carrers que s’obrin, i els equipaments que s’edifiquin, serviran per retre homenatge a les dones de la nostra vila i del nostre país, com a mínim fins que hi hagi una igualtat real.Full de ruta 2019-2031Share
%d bloggers like this: