Escriu-nos! participa@canvi.cat

Full de ruta 2019-2031. Model social

/// EDUCACIÓ / COHESIÓ / ESPORTS / SALUT / SERVEIS PÚBLICS / PARTICIPACIÓ ///

Sanitat. Es treballa per a facilitar l’accés a la sanitat pública per a tota la població i que aquesta sigui de qualitat. Es fan programes d’educació sexual i drogodependència. Es promouen els hàbits saludables en l’alimentació i l’activitat física a través de clubs esportius i rutes saludables per l’entorn. També es fan polítiques sociosanitàries per a la gent gran, promovent l’envelliment actiu i saludable, i les persones amb discapacitat o dependència reben l’atenció integral.

Educació. L’Educació a Vilamajor és sinònim d’educació pública de qualitat. S’ha redactat de manera col•lectiva un projecte integral educatiu de poble, on es concep la importància de l’educació al llarg de tota la vida i la socialització i el coneixement en àmbits diversos. El Consell Escolar Municipal, on es reuneixen centres educatius, col•lectius d’educació en el lleure, entitats i associacions de mares i pares té un paper central i vinculant. La inversió de l’ajuntament cobreix les necessitats dels alumnes amb dificultats econòmiques i el transport públic necessari. Els centres educatius treballen conjuntament amb les entitats i col•lectius del poble i els edificis escolars estan oberts a activitats no lectives.

Cohesió social. L’Ajuntament ha creat un Pla d’acollida per tal de donar a conèixer el poble i els seus recursos a les persones nouvingudes, i es treballa activament per tal que s’empadronin i facin ús dels seus drets socials. A més, es lluita contra els discursos xenòfobs a través de la transparència a l’hora d’adjudicar recursos i es fomenta la convivència l’intercanvi cultural.

Esports. L’Esport és una eina de cohesió social, integradora i saludable. Per això, els equipaments esportius estan en bones condicions i alguns, com les instal•lacions esportives de escoles, s’aprofiten per a fer-hi el màxim d’activitats possible dins i fora de l’horari lectiu. No hi ha cap construcció esportiva faraònica ni es planteja fer. Es procurarà mancomunar les necessitats que vagin surtin amb els municipis veïns. Els clubs esportius treballen conjuntament amb les escoles i instituts i es fan més corresponsables de l’educació dels nens i nenes del poble i de la gestió dels equipaments esportius locals. També es potencia la participació de la gent gran en les activitats esportives, així com l’esport femení.

Participació. Sant Antoni és un referent de radicalitat democràtica, on la cultura participativa s’ha estès entre bona part de la població. L’acció de govern és transparent i eficaç i s’han obert nous canals de participació ciutadana vinculant, com un reglament de consultes locals i eines de participació 2.0. Els col·lectius i les entitats treballen de manera coordinada amb l’Ajuntament.

Serveis socials. Els serveis socials no són només un servei per parar el xoc a les persones que passin dificultats o persones amb risc d’exclusió. La regidoria de serveis socials actua de forma integral amb la resta de regidories de l’ajuntament donant eines a les persones per millorar la seva autonomia: es dóna suport per a trobar feina, per a trobar un habitatge digne i evitar els desnonaments, s’ofereix un servei de suport psicològic i jurídic, entre d’altres. L’Ajuntament també lluita activament contra el drama dels desnonaments.

Igualtat. Un equip transversal treballa a totes les àrees de l’ajuntament per tal de garantir millores en la igualtat entre homes i dones. Hi ha una regulació de la publicitat sexista que s’exhibeix als carrers del poble i el Consell Escolar dinamitza programes de coeducació als centres educatius. També hi ha mecanismes de sensibilització i prevenció contra la violència masclista i un protocol que es dóna a conèixer a vilatanes i vilatans. D’altra banda, s’ofereix un servei d’atenció i suport personalitzat a les dones per tal de superar les desigualtats, i es fomenta la participació activa de les dones i el seu reconeixement.

Dit i fet:

 • Coordinació amb el CAP i amb diferents agents socials per tal d’oferir diversitat
  de serveis a la ciutadania.
 • Creació del menjador al Casal de la gent gran Can Monteys.
 • Programes per combatre la soledat en la gent gran i de suport a les persones
  cuidadores.
 • Ampliació de la inversió en beques.
 • Aposta decidida pel nou servei socioeducatiu des de la vessant més integradora.
 • Disseny i implementació del Pla d’Igualtat del Sector Públic i del Pla de Compromisos
  Municipals.

Seguim!

 • Treballar per erradicar la violència masclista.
 • Crear un Consell Municipal d’Infants.
 • Insistir en el projecte de l’Escola – Institut.
 • Lluitar pel retorn del servei de Pediatria al CAP
 • Incentivar la participació ciutadana (pressupostos participatius, transparència,
  tràmits amb l’Ajuntament).

Full de ruta 2019-2031