Escriu-nos! participa@canvi.cat

MOCIÓ DE SUPORT I COMPROMÍS ACTIU DE L‘AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR AMB LA BANCA ÈTICA

Atès que a Catalunya hi ha un tradició de construcció d’instruments de finances ètiques que ja té més de 15 anys. La feina de sensibilització i construcció de moltes entitats socials i persones ha anat donant els seus fruits i avui, Catalunya és una de les regions d’Europa amb més presència d’entitats de finances ètiques.

Atès que entitats com el Coop 57, Oikocrèdit, Triodos Bank o Fiare Banca Ètica entre d’altres, han esdevingut la primera opció financera de moltes persones i entitats que volen veure els seus estalvis compromesos amb la construcció d’una economia social i solidària. I, de fet, aquesta ha estat una resposta social que ha fet possible que durant la crisi, moltes de les cooperatives i entitats socials del país hagin trobat una sortida a les seves necessitats financeres en aquestes entitats, quan la resta els tancava les portes.

Atès que la societat catalana ha respost de manera exponencial en aquestes propostes, que és cert que encara demanen un esforç perquè la seva operativa i la seva implantació no són les de les entitats financeres que dominen el nostre mercat, però que compensen aquest esforç amb escreix quan ens fixem en els resultats assolits.

Atès que el nostre és un país excessivament bancaritzat i, per tant, tot el que sigui caminar cap a la diversificació d’instruments de finançament és bo per a les nostres empreses i per als nostres ciutadans. Més encara després de la desaparició de moltes entitats financeres que ha convertit el nostre mercat en un oligopoli on, sovint, la lliure competència cada vegada costa més de veure’s-hi.

Atès que la manera més simple de començar-hi a treballar és utilitzant-la com a qualsevol altra entitat financera, fent ús de la seva operativa bancària.

Atès que la manera més interessant és fent un pas més enllà i mirant de trobar en quines àrees de la gestió pública podem trobar una major incoherència treballant amb entitats excessivament especulatives o amb una implicació social que sovint només forma part de les seves campanyes de màrqueting. En canvi, segur que podem trobar una confluència total amb els objectius de les entitats de finances ètiques en àmbits com la cooperació, el mediambient, les polítiques socials, la cultura o la promoció de l’ocupació en els àmbits de l’economia social i el tercer sector, per citar-ne alguns. En aquests àmbits de la gestió pública, té tot el sentit del món que es busqui la creació d’aliances amb les entitats de finances ètiques.

Atès que la gestió dels diners públics acabarà essent molt més eficaç i eficient, social però també econòmicament, si avancem en aquesta direcció.

Atès que en el darrer ple del mes de juliol vàrem aprovar per unanimitat una moció on ens comprometíem com a Ajuntament a no treballar amb empreses que tinguin filials en paradisos fiscals, el que descarta treballar amb bancs com La Caixa, BBVA, Santander, entre d’altres, com es pot comprovar fàcilment a la xarxa en diaris especialitzats, i en articles de denúncia d’ONGs com Intermon-Oxfam (http://www.publico.es/actualidad/21-empresas-del-ibex-filiales.html) d’una reputació incontestable.

Per tot això que el grup polític CanVi-Candidatura per Vilamajor proposa al Ple municipal l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer. Començar a treballar amb alguna o algunes de les entitats concebudes com a Banca Ètica en el que resta d’any 2016, i en el termini d’un any a comptar a partir d’avui, cancel·lació dels comptes bancaris que encara es mantinguin amb entitats no ètiques, un cop amortitzats els préstecs pendents. En cas que no sigui possible per algun motiu extraordinari, hi haurà el compromís de fer un informe tècnic amb la justificació corresponent i passar-lo als diferents grups municipals via la comissió informativa corresponent.

Segon. No establir cap nou vincle ni relació amb cap entitat bancària que no sigui inclosa dins les banques ètiques i/o cooperatives. En cas que no sigui possible, es seguiria el mateix procediment explicat a l’acord primer.

Tercer. Sensibilitzar i emplaçar a la ciutadania a fer ús de banques d’aquest tipus.

Quart. Promoure i fomentar les iniciatives de banques ètiques i/o cooperatives a Sant Antoni de Vilamajor.

Share
%d bloggers like this:
Aneu a la barra d'eines