Escriu-nos! participa@canvi.cat
Moció estudi zona esportiva Can Miret

Moció estudi zona esportiva Can Miret

Moció que presentem al ple del 27 de novembre de 2015 per a sol·licitar el canvi de subministrador elèctric de l’equipament zona esportiva de Can Miret a Som energia i demanar una auditoria luminotècnica i d’impacte sonor del mateix equipament.

Iniciant la línia que ens hauria de dur a anar traspassant el consum energètic dels equipaments municipals, de manera progressiva cap a empreses que facin servir únicament energies 100% netes, proposem al Ple de l’ajuntament que el primer equipament a traspassar sigui l’equipament Zona Esportiva de Can Miret.

I a l’hora aprofitant l’evidència que a dia d’avui el sistema d’enllumenat presenta unes clares deficiències, com ha es va posar de manifest en l’anterior ple (adjuntem les fotografies que ho acrediten), creiem oportú que es realitzi una auditoria tant del sistema d’enllumenat existent, com per comprovar l’impacte sonor que els veïns de la zona estan patint, i de com reduir-lo.

Es per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents acords:

1.- Que es realitzi el canvi de l’actual subministrador d’energia elèctrica de l’equipament municipal Zona Esportiva de Can Miret, a Som Energia.

2.- Que es realitzi per part d’una empresa auditora especialitzada, un estudi del sistema d’enllumenat existent per tal de reduir el consum actual, i a l’hora la contaminació lumínica a la zona, i també per a se se’ns proposin mesures per reduir l’impacte sonor.

3.- Que les dues gestions a realitzar siguin delegades per l’alcaldia del nostre Ajuntament en en dels regidors de CanVi.

(c) Tots els drets reservats

(c) Tots els drets reservats

Share
Moció de suport a les cooperatives d’energia renovable

Moció de suport a les cooperatives d’energia renovable

Com vam explicar fa uns dies, aquesta es la moció que presentarem al ple de novembre de 2015 en suport a les cooperatives d’energia renovable per que l’ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor sigui proactiu en la col·laboració amb aquests projectes per a aconseguir un poble més conscienciat amb el canvi de model energètic actual.

MOCIÓ DE SUPORT A LES COOPERATIVES D’ENERGIA RENOVABLE

Atès que a principis de l’any 2011 i novament al 2015 el govern de l’Estat va aprovar mesures que significaven la paralització de les inversions en energies renovables i la imposició de llindars de potència per a les instal·lacions d’aquestes energies, a més de retallades de les primes que rebien i havien rebut les renovables fins aquell moment.

Atès que aquestes mesures en matèria de política energètica semblen definir les prioritats de l’administració de l’Estat cap a  la potenciació de les grans empreses i oligopolis energètics i no per desenvolupar polítiques energètiques alternatives, sostenibles i que prioritzin el benefici de la ciutadania.

Atès que, malgrat aquesta situació en què els oligopolis energètics encara mantenen privilegis negatius per a l’avenç de les energies renovables, hi ha iniciatives que sorgeixen des de la ciutadania que aposten per la producció local d’energia sostenible.

Atès que el cooperativisme és la forma empresarial la més indicada per desenvolupar noves formes de producció i consum d’energies renovables, com és el cas de la cooperativa Som Energia (projecte iniciat el novembre de 2009 per persones vinculades a la Universitat de Girona que estan reproduint experiències amb èxit en altres països europeus per promoure la participació activa de la ciutadania en un canvi de model energètic).

És per tot això que la Candidatura per Vilamajor proposa el següent

ACORD

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, sigui proactiu en l’establiment de convenis de col·laboració amb cooperatives que, com en el cas de Som Energia SCCL, estiguin treballant en la producció i consum d’energia renovable i sostenible per afavorir el canvi del model energètic a al poble de Sant Antoni de Vilamajor.

(c) Tots els drets reservats

Share
CanVi a favor de les cooperatives d’energia renovable

CanVi a favor de les cooperatives d’energia renovable

El membres de la Candidatura per Vilamajor estem a favor de les cooperatives d’energia renovable ja que pensem que es una de les formes d’afavorir el canvi de model energètic actual.

Aquest tipus de cooperatives treballen per la producció i consum d’energia d’origen renovable i sostenible en contraposició a les polítiques energètiques del govern central i les grans empreses que formen l’oligopoli energètic.

Per a que el nostre ajuntament prioritzi l’energia neta, renovable i sostenible; per a donar suport a aquest tipus de solucions que aposten pel benefici de la ciutadania, proposarem una moció a favor de les cooperatives d’energia renovable en el proper ple de Sant Antoni de Vilamajor de novembre de 2015.

(c) Tots els drets reservats

(c) Tots els drets reservats

Share
Mocio contra el TTIP

Mocio contra el TTIP

Tal i com vam avançar fa uns dies amb aquest missatge, aquesta és la moció contra el TTIP que presentem al ple de novembre de 2015:

MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ I INVERSIÓ (TTIP)

L’any 2013 la Comissió Europea va rebre el mandat dels estats membres de la Unió Europea de negociar amb els Estats Units el Tractat Transatlàntic del Comerç i de la Inversió, més conegut com a TTIP, presumptament amb la finalitat d’incrementar el comerç entre l’UE i EEUU, reduint les barreres no aranzelàries, amb l’objectiu de crear més ocupació, creixement econòmic i millora de la competitivitat.

Des de llavors, UE i EEUU han negociat entre governs i grans corporacions amb una total opacitat un ampli acord de liberalització de comerç i inversions, que suposa un seriós perill per a la democràcia i la protecció dels drets laborals, mediambientals i de salut, anteposant l’interès comercial dels inversors i empreses transnacionals a l’interès general. Estats Units pretén que les empreses puguin denunciar als Estats si aproven una llei que perjudiqui a l’activitat empresarial que s’hagués aprovat amb anterioritat. En virtut de les “provisions de disputes inversor – estat” o “capítol de protecció de les inversions” s’estipula que les empreses puguin desafiar qualsevol decisió legislativa o judicial d’un estat que entenguin que perjudica les seves inversions econòmiques i negoci. Això suposaria donar un nou dret i poder a les multinacionals nord-americanes per denunciar davant d’un “tribunal comercial transatlàntic” de nova creació a qualsevol llei o decisió judicial de caire social, ambiental o sanitari. Qualsevol estat membre de la Unió Europea pot ser denunciat si les empreses consideren que posa en perill els seus beneficis esperats. Així, les empreses americanes podrien obligar a unes compensacions econòmiques massives en cas que el nou tribunal comercial transatlàntic els doni la raó si les seves inversions poden veure’s perjudicades o no gaudeixen de “seguretat suficient.” Així mateix, el Tractat preveu que si algun Estat reforça la seva legislació sanitària podrà ser demandat per les empreses en aquests tribunals d’arbitratge privats.

Els serveis públics continuen evolucionant amb els canvis polítics, tecnològics i socials. En contrast, els acords comercials impliquen sovint el risc de restringir les polítiques públiques amb “clàusules fre”, especialment en el camp dels serveis públics.

Les Administracions Locals, com a coneixedors de les necessitats dels seus municipis, són els canals adequats per a promoure els serveis públics, la indústria i ocupació locals, per a la seva promoció com a resposta a l’interès comú. A la vegada estan obligades a resoldre els reptes socials, econòmics i mediambientals i, conseqüentment, a defensar la universalitat dels serveis públics.

Atès que els drets socials són drets inalienables, i que per tant no poden dependre exclusivament de la lògica del mercat, i que només l’existència diversificada de serveis públics socialment útils permet assegurar una qualitat de vida digna per a tothom.

Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees establertes per als serveis d’interès públic, ja que podria limitar fortament les opcions per a l’adjudicació de les licitacions públiques en funció de criteris ecològics o socials, i considerant que és un atac inacceptable a les clàusules socials i ambientals en la contractació pública, la protecció de determinats sectors econòmics que són essencials i la defensa dels béns públics, que tindrà un impacte molt negatiu a les polítiques desenvolupades en l’àmbit local.

Atès que els EEUU no han ratificat sis de les vuit normes fonamentals del treball de l’Organització Internacional del Treball, inclosa la Convenció sobre la llibertat sindical i el dret de negociació col·lectiva.

Atès que la signatura d’aquest tractat esdevindria una desregulació que afectaria directament a matèries tant sensible com la salut, el medi ambient o els serveis públics, laminant d’aquesta manera competències i capacitats de l’administració local.

És per tot això que la Candidatura per Vilamajor – CanVi proposa els següents

ACORDS

PRIMER.- Declarar Sant Antoni de Vilamajor municipi oposat al TTIP, defensant els serveis públics bàsics.

SEGON.- Instar a la Generalitat el seu recolzament a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels anomenats serveis socialment útils.

TERCER.- Traslladar aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis, al Conseller d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Comissió Europea i als Grups Parlamentaris del Parlament europeu.

By Mehr Demokratie [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

By Mehr Demokratie [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Share
CanVi contra el TTIP

CanVi contra el TTIP

Després de les últimes reunions de CanVi hem acordat presentar al proper Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor una moció contra el TTIP (Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió)

Per l’opacitat en les negociacions juntament amb el perill que aquest acord suposa per les democràcies, els drets laborals, mediambientals i de la salut.

Per anteposar els interessos comercials dels inversors i empreses transnacionals a l’interès general.

Per pretendre que una empresa pugui denunciar un estat si una llei aprovada en democràcia no satisfà les seves necessitats econòmiques.

Per entendre que aquest acord és un atac contra els drets socials i els serveis d’interès públic.

Per tot això i moltes coses més que ens volen amagar estem en contra del TTIP i presentarem una moció per al pròxim ple de novembre de 2015.

Esperem que els altres grups municipals vulguin votar a favor d’aquesta moció atès la gravetat de l’assumpte i que puguem declarar Sant Antoni de Vilamajor contra el TTIP en defensa dels serveis públics.

 

By Mehr Demokratie [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

By Mehr Demokratie

Share
%d bloggers like this:
Aneu a la barra d'eines